Kaupunkiliftaus

Uudelleen ajattelun mahdollisuuksia yliopisto-opetuksen ja etnografian kentillä

  • Lauri Jäntti
  • Henrietta Grönlund

Abstrakti

 

Ihmistieteiden tutkimuskentillä on viime vuosikymmeninä keskusteltu erilaisten tutkimusmenetelmien mahdollisuuksista tuottaa tietoa. Samalla on pyritty monipuolistamaan sekä tiedon käsitteeseen että tutkimusmenetelmiin liittyviä näkökulmia. Vaihtoehtoiset, kriittiset ja kokeilevat menetelmät ovat yleisiä myös humanistisessa maantieteessä ja kaupunkitutkimuksessa, joissa tutkitaan tilaan liittyviä kulttuurisia prosesseja ja merkityksiä muun muassa osallistuvilla, visuaalisilla ja performatiivisilla menetelmillä (esim. Latham 2003; Dowling ym. 2017; Sachs Olsen 2018; Suomessa esim. Pyyry 2017). Nämä menetelmät lähestyvät tilaa ruumiillisena ja dynaamisena viitekehyksenä, jolla on myös yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Sen kaikkia merkityksiä ei saada esiin pelkästään perinteisen tai sanallisen merkityksenannon kautta, joten huomiota on kiinnitettävä myös muihin tapoihin ymmärtää paikkoja ja tiloja, niiden kokemista sekä ihmisten elämän ja toiminnan suhteutumista niihin. Yhden näkökulman tähän tarjoaa performatiivisuus. [...]

Osasto
Pedagogiset ideat ja opetusmateriaalit
Julkaistu
joulu 31, 2019