Terra https://terra.journal.fi/ <p><em>Terra</em>&nbsp;on Suomen johtava maantieteellinen aikakauskirja.&nbsp;<em>Terra</em>&nbsp;ilmestyy neljä kertaa vuodessa.&nbsp;<em>Terrassa</em>&nbsp;julkaistaan alkuperäistutkimusartikkeleita, tutkimukseen perustuvia katsauksia sekä opetusideoita ja -aineistoja. Suomen- ja ruotsinkielisten käsikirjoitusten julkaisemisesta päätetään asiantuntija-arvioinnin jälkeen.&nbsp;<br><br><em>Terra</em>&nbsp;on indeksoitu Elsevierin ylläpitämässä Scopus-viittaustietokannassa. Lehti on arvioitu Julkaisufoorumin tasolle 2.&nbsp;</p> Suomen Maantieteellinen Seura fi-FI Terra 0040-3741 Radikaalin maantieteen kysymisestä ja viheliäisyydestä https://terra.journal.fi/article/view/88705 <p><span style="font-size: small;">Radikaali maantiede juureutuu eri multiin, kasvualustoihin ja -paikkoihin. Niinpä radikaaleiksi määritellyt tutkimustraditiot ovat viime vuosina ottaneet monia muotoja kansainvälisessä maantieteellisessä keskustelussa. Feministiset, anarkistiset, queerit, marxilaiset, antirasistiset ja -fasistiset, radikaalidemokraattiset, post- ja dekoloniaaliset ja post-kapitalistiset tutkimustraditiot ovat kyseenalaistaneet maantiedettä perinteisesti ohjanneita oletuksia ja tottumuksia sekä tuottaneet uudenlaista tietoa mitä moninaisimmista yhteiskunnallisista ilmiöistä. Vastaavasti kriittinen luonnonmaantiede ja kriittinen GIS ovat muistuttaneet, etteivät tutkimuksen poliittisuus ja yhteiskunnallisen osallistumisen väistämättömyys koske ainoastaan ihmismaantiedettä.</span> [...]</p> Tuomo Alhojärvi Heikki Sirviö Copyright (c) 2019 Terra 2019-12-31 2019-12-31 131 4 193–194 193–194 Nurjailu maantieteen toisinajattelun juurena https://terra.journal.fi/article/view/85091 <p><span style="font-size: xx-small;">What is radical geography </span><em><span style="font-family: Times,Times; font-size: xx-small;">here</span></em><span style="font-size: xx-small;">? What can it mean in the context of "Finland", understood as a political project of state formation, language and culture? Interpreted in a context-sensitive way, radical geography cannot be merely an attempt to import ideas from the anglophone geography. Instead, it must be able to address locally relevant questions and by doing so to introduce a unique perspective on/of radical geography. In this paper, I draw on philosopher Pauli Pylkkö who has questioned the political and cultural project of the Finnish state formation as European colonisation, arguing that this process has been detrimental to nature–society-relationship lived through language. At the core of the colonisation has been the introduction of the western universalistic, objectifying and subjectifying metaphysics, which in turn have enabled the projects of centralised political power and capitalist exploitation of nature. Pylkkö questions the translatability of language and cultural practice, the universal validity of technoscience and the modern subject by exploring the possibilities of asubjective experience and preconceptual dialectic that enable the non-European language speakers to reassess their relationship with local language, tradition and nature. I explore the possibilities of this provocative re-interpretation for radical geography and relate it to geographical research on indigenous and local-traditional cultures, as well as degrowth and diverse economies. </span></p> Heikki Sirviö Copyright (c) 2019 Terra 2019-12-31 2019-12-31 131 4 195–208 195–208 Miten Saanasta tuli pyhä? https://terra.journal.fi/article/view/83100 <p><span style="font-size: xx-small;">Saana, in North Saami Sáná, is a large single mountain in the westernmost part of Finnish Lapland and comprised to be part of native lands of the Saami. At the beginning of December 2017, this mountain was a topic of a heated debate since a Finnish light artist decided to celebrate Finland’s 100 years of independence by illuminating the snow-covered mountain with blue light creating the colors of the Finnish flag. For the Finns, the mountain is an iconic aesthetic symbol, but some Saami understood the illumination as an insensitive and colonial act and they strongly opposed the project. Employing a discourse analytical approach this article presents and analyses the debate of 2017, but also older texts written about Sáná. The aim is to clarify the meanings that are connected to this place and to investigate how they interact with different discourses and cultural understandings of the landscape. </span></p> Taarna Valtonen Copyright (c) 2019 Terra 2019-12-31 2019-12-31 131 4 209–222 209–222 Akateeminen hengailu https://terra.journal.fi/article/view/83099 <p><span style="font-size: xx-small;">In this paper, I approach the problematics of working in the contemporary neoliberal academic landscape by attending to the implicit non-instrumentality of young people’s hanging out. I argue that the openness toward the world in hanging out entails potential for seeing things anew. When hanging out with their friends, young people participate in the world by meaningfully engaging with things and spaces: they ‘dwell with’ their surroundings. Dwelling with is key to opening up the disrupting event of enchantment, a highly affectual moment of wonder-at-the-world. Although most often characterized by a strong feeling of immersion with one’s surroundings, enchantment is much more than a life affirming moment. It is a radical re-ordering of the world during which there is both a profound loss of meaning and a sudden gaining of significance. This liberatory event of re-cognizing the world is at the core of what I have named ‘hanging-out-knowing’, spatial-embodied reflection that takes place with everything that comes together in the thinking event. </span></p> Noora Pyyry Copyright (c) 2019 Terra 2019-12-31 2019-12-31 131 4 223–233 223–233 Tahtomattaan radikaali https://terra.journal.fi/article/view/83468 <p><span style="font-size: small;">Kokoavassa ja samalla ohjelmallisessa katsauksessaan "supistumisen maantieteeseen" akateemikko Ilmari Hustich (1980) arveli kylätutkimuksen ja humanistisen maantieteen nousun heijastelleen talouskasvun hidastumista 1970-luvulla. Samalla hän tulkitsi ekologisen näkemyksen vahvistumisen peilanneen energiakriisiä samalla vuosikymmenellä (s. 19). Supistumisen maantieteen Hustich määritteli lähestymistavaksi, joka pyrkii ymmärtämään ihmisten arkea ja kokemusmaailmaa erilaisissa ympäristöissä ja yhteisöissä.</span> [...]</p> ari aukusti lehtinen Copyright (c) 2019 Terra 2019-12-31 2019-12-31 131 4 235–246 235–246 Kaupunkiliftaus https://terra.journal.fi/article/view/88706 <p align="LEFT">&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;">Ihmistieteiden tutkimuskentillä on viime vuosikymmeninä keskusteltu erilaisten tutkimusmenetelmien mahdollisuuksista tuottaa tietoa. Samalla on pyritty monipuolistamaan sekä tiedon käsitteeseen että tutkimusmenetelmiin liittyviä näkökulmia. Vaihtoehtoiset, kriittiset ja kokeilevat menetelmät ovat yleisiä myös humanistisessa maantieteessä ja kaupunkitutkimuksessa, joissa tutkitaan tilaan liittyviä kulttuurisia prosesseja ja merkityksiä muun muassa osallistuvilla, visuaalisilla ja performatiivisilla menetelmillä (esim. Latham 2003; Dowling ym. 2017; Sachs Olsen 2018; Suomessa esim. Pyyry 2017). Nämä menetelmät lähestyvät tilaa ruumiillisena ja dynaamisena viitekehyksenä, jolla on myös yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Sen kaikkia merkityksiä ei saada esiin pelkästään perinteisen tai sanallisen merkityksenannon kautta, joten huomiota on kiinnitettävä myös muihin tapoihin ymmärtää paikkoja ja tiloja, niiden kokemista sekä ihmisten elämän ja toiminnan suhteutumista niihin. Yhden näkökulman tähän tarjoaa performatiivisuus.</span> [...]</p> Lauri Jäntti Henrietta Grönlund Copyright (c) 2019 Terra 2019-12-31 2019-12-31 131 4 247–253 247–253 Keskustelua – Diskussion https://terra.journal.fi/article/view/88707 <p>Johanna Sitomaniemi-San: Suomalainen juurtunut maantiede</p> <p>Tuomo Alhojärvi: Vastine: Juuri ja juuri -- Radikaalin ongelmastoa</p> <p>Anna Pulkka &amp; Antti Saarelainen: Oikeudenmukainen siirtymä vaatii valtarakenteiden analyysiä ja purkamista</p> Johanna Sitomaniemi-San Tuomo Alhojärvi Anna Pulkka Antti Saarelainen Copyright (c) 2019 Terra 2019-12-31 2019-12-31 131 4 255–264 255–264 Uutisia ja tiedonantoja – Nyheter och meddelanden https://terra.journal.fi/article/view/88708 <p>Sami Moisiolle RSA:n kirjapalkinto</p> <p>Taneli Eskolan valokuvataidetta yksiin kansiin</p> <p>Helsingin kaupungin opinnäytepalkintoja maantieteilijöille</p> <p>Maarit Sirenistä <em>Terran</em> uusi päätoimittaja</p> <p>Nimityksiä – Utnämningar</p> <p>Väitöksiä – Disputationer</p> Hannu Linkola Copyright (c) 2019 Terra 2019-12-31 2019-12-31 131 4 265–272 265–272 Kirjallisuutta – Litteratur https://terra.journal.fi/article/view/88709 <p>Ville Kellokumpu: Irti niukkuudesta ja kohti rajatonta yltäkylläisyyttä? (Aaron Bastani: Fully automated luxury communism)</p> <p>Mikko Itälahti: Ymmärryksen rajoja kunnioittaen (Leila Haaparanta: Rajan taju)</p> <p>Matti Seppälä: Taulujen taivaat moniulotteisina (Seija Paasonen: Taiteilijoiden taivaat meteorologin silmin)</p> <p>Hannu Linkola: "Vuoksi isänmaan, eestä ristin tään..." (Arto Jokinen: Isänmaan miehet)</p> Ville Kellokumpu Mikko Itälahti Matti Seppälä Hannu Linkola Copyright (c) 2019 Terra 2019-12-31 2019-12-31 131 4 273–279 273–279