Kirjoita Terran teemanumeroon 133:4

2020-11-26

Monikulttuuriset luontosuhteet

Luonto ja luontosuhde ovat niin Suomessa kuin monissa muissakin maissa vahvoja kansallisen identiteetin kiinnekohtia. Suomalaisia pidetään jokapäiväisessä kielenkäytössä erityisen luonnonläheisinä ihmisinä ja jokamiehenoikeuksia ylistetään. Niinpä tämä kulttuurinen luontoymmärrys myös määrittää vahvasti luonnon käytön tapoja. Maaseutumaisilla alueilla luonnon käyttö saattaa olla keskeisin asia ihmisten elämässä, mutta kaupungistumisen myötä kaupunkien lähiluonto on yhä tärkeämpi arjen toimintaympäristö.

Koska suomalainen yhteiskuntakin on kulttuurisesti yhä monimuotoisempi, myös luontosuhteet moninaistuvat. Luonnon käytön tottumukset vaihtelevat ja esimerkiksi maahanmuuttajien luontosuhde voi liittyä vahvasti heidän kokemuksiinsa oman maansa luonnosta ja sen käyttömahdollisuuksista.

Ulkoilu ja luonto- ja viheralueiden virkistyskäyttö on eri puolilla maailmaa tehdyissä tutkimuksissa todettu erittäin ”valkoisiksi” aktiviteeteiksi. Lisäksi on kannettu huolta kaupungistuvan väestön ja nuorempien sukupolvien erkaantumisesta luonnosta. Samaan aikaan tutkimustieto luonnossa olon tuomista merkittävistä terveys- ja hyvinvointihyödyistä on lisääntynyt. Olennaista onkin, että kaikilla asukkailla on mahdollisuus saavuttaa luontoalueita, käyttää niitä ja osallistua niiden suunnitteluun.

Tähän teemanumeroon toivotaan kirjoituksia luontosuhteiden monikulttuurisuudesta. Aiheita voivat olla esimerkiksi:

- maahanmuuttajien luontosuhde, kokemukset ja käsitykset luonnosta

- eri paikkojen yhdistelmänä syntyneet luontoelämäkerrat

- luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset maahanmuuttajille

- sään vaikutukset luonnonkäyttötapoihin

- maahanmuuttajat viheralueiden käyttäjinä, preferenssit

- sosiaalinen oikeudenmukaisuus, viheralueiden saavutettavuus, mahdollisuus osallistua suunnitteluun

- luontokotoutuminen, luontolähtöiset ratkaisut maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisessa, ylipäänsä luontosuhteen huomiointi julkisen ja kolmannen sektorin kotoutumistoiminnassa

Pyydämme toimittamaan ehdotukset artikkeleiksi, katsauksiksi tai puheenvuoroiksi (abstraktin pituus noin 300 sanaa) 31. tammikuuta 2021 mennessä. Ehdotukset lähetetään suoraan vieraileville toimittajille docx- tai pdf-muodossa. Teemanumero ilmestyy joulukuussa 2021.

Seija Tuulentie, Luonnonvarakeskus, e-mail: <seija.tuulentie@luke.fi>

Kati Pitkänen, Suomen ympäristökeskus SYKE, ympäristöpolitiikkakeskus, e-mail: <kati.pitkanen@syke.fi>